EQUIP SOCIAL DE BASE

Els servicis socials comprenen prestacions, recursos, actuacions i ajudes dirigides a persones i colectius socials per a reconduir els seus problemes i les necessitats més urgents, en l’objectiu de millorar la seua qualitat de vida i l’inserció social.

L’Equip Social de Base és l’encarregat de la prestació d’estos servicis i està compost pels següents professionals: 3 treballadors/es socials, 1’5 educadors/es, 1 psicòleg/a i 1 administratiu/va.

Els programes per al desenvolupament dels Servicis Socials són els següents:

* Servici d’ informació, orientació i gestió de recursos

S’orienta als veïns sobre els seus drets i els recursos existents en l’àmbit dels Serveis Socials. L’objectiu és proporcionar informació sobre els drets i recursos socials per a facilitar l’accés als mateixos.

* Prestacione econòmiques individualitzades

Aquest servei té com a objectiu donar remei a una situació que les persones no puguen resoldre amb mitjans econòmics propis.

Tipus d’ajuda que s’ofereixen:

– D’emergència: ús d’habitatge habitual, accions extraordinàries, necessitats bàsiques.

– Ajudes al desenvolupament per a persones majors: ajudes per a l’eliminació de dificultats arquitectòniques en l’habitatge, ajudes tècniques (audiòfons, …), adaptació de la llar, *teleasistencia …

 * Intervenció social amb famílies en situació de risc

El projecte d’intervenció amb famílies, és de caràcter preventiu. Està caracteritzat per a la intervenció socioeducativa, pedagògica i de control, de les famílies en les quals es detecta algun tipus de manca o dificultat en l’atenció als menors.

Va dirigit a:

– Mares, pares o tutors amb possibles dèficits que afecten a l’educació dels menors al seu càrrec i que per la seua situació socioeconòmica pogueren generar situacions de risc per al menor.

– Menors en situació de risc, adults que s’enfronten a situacions problemàtiques que afecten directament la dinàmica familiar. Els casos que necessiten una intervenció més intensiva són derivats al servei especialitzat d’atenció a la família i a la infància (SEAFI) de la Mancomunitat.