SERVICI D’ AJUDA A DOMICILI

L’ objectiu principal d’ este servici és millorar la qualitat de vida de l’individu i/o nucli familiar amb escassa autonomia personal i afavorir la permanència en el seu domicili i entorn habitual. Donar resposta a situacions de carència que presenten determinats sectors de població i que solen ser de caràcter personal, psicològic i social

El col·lectiu a què se li presta major atenció, a causa de l’elevat nombre de demandes és a les persones majors i als discapacitats.

El perfil dels beneficiaris del servici sol comptar amb algunes de les variables següents:

– Dificultat de mobilitat o capacitat per al desenvolupament personal i/o social, per causa d’edat avançada, discapacitat en general,     malaltia temporal, malaltia sense previsió de remissió o crònica, i viure només no tenint família que preste l’atenció necessària o l’abandó per part de la mateixa.

– Deficients condicions d’habitabilitat de la vivenda, accessos, servicis, etc.

– Situació econòmica amb dificultats per a fer front a la problemàtica plantejada, només amb els mitjans de la unitat familiar o familiars obligats. Estos servicis es realitzen en el propi domicili del beneficiari i són prestats Auxiliars de Llar preparades i formades per a això.

Els servicis que es presten actualment són d’Atenció Personal, és a dir, atenció en cures personals bàsiques de la vida diària. Este servici es presta amb copago per part de l’usuari.

TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA

La teleassistència domiciliària és un servici d’atenció telefònica, a través del qual l’usuari està atés durant les 24 hores del dia, a través d’un sistema d’alarma, enfront de qualsevol situació d’emergència o risc que ocórrega dins del domicili, garantint-li així l’atenció immediata que precise.

Amb este servici, es possibilita als majors i a les persones discapacitades que no necessiten d’atenció permanent i presencial d’altres persones, tindre la seguretat que davant de crisi d’angoixa, soledat, caigudes, emergències sanitàries, etc., poden contactar de forma immediata amb el centre d’atenció.

Es tracta d’un servici d’atenció telefònica que permet a les persones majors o persones discapacitades per mitjà d’un dispositiu (penjoll o polsera) que la persona porta amb si sense molèsties, al polsar el botó, entrar en contacte verbal “mans lliures”, les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, amb un Centre atés per personal especialitzat, per a donar resposta a una situació d’emergència o risc.

Per a la instal·lació del Servici, fa falta disposar de línia telefònica en el domicili i subministrament eléctric.

DESTINATARIS:

Persones majors, o discapacitades empadronades en el municipi que visquen sols/es o amb altres persones de semblants característiques d’edat o discapacitat.

COM S’ACCEDIX:

A través dels Servicis Socials Municipals.

MENJAR A CASA

Servici dirigit a millorar la nutrició de les persones majors, per entendre que una nutrició adequada contribuïx de forma decisiva a la salut, benestar i qualitat de vida de totes les persones i, en especial, de les persones majors.

Per a això, s’entrega diàriament, de dilluns a divendres, el menjar que s’adapta a les necessitats nutritives de cada persona segons ha prescrit prèviament el metge de la persona usuària.

DESTINATARIS:

Persones majors, o discapacitades (sempre que convisquen amb una persona major),  empadronades en el municipi, que tinguen autonomia per a la preparació i ingesta dels aliments objecte del servici, o bé que puguen aportar el compromís de familiars o de l’entitat local que es responsabilitzen de la dita tasca.

REQUISITS:

Tindre 65 anys o més.

Tindre 60 anys en situació de dependència i per a persones amb discapacitat en situació de dependència, majors de 18 anys, que convisquen amb la persona major de 65 anys beneficiària del programa.

– Tindre autonomia per a la preparació i ingesta dels aliments objecte del servici, o bé aportar compromís de familiars o de l’entitat local que es responsabilitzen de la dita tasca.

– Estar empadronat en el municipi.

– Precisar el servici, acreditat per mitjà d’informe social i metge favorables.

 Com s’accedix:

En el departament de Servicis Socials Municipals del municipi de residència, presentant la sol·licitud i documentació requerides.

Documentació:

  • – Sol·lcitud, segons model normalitzat
  • – Fotocopia del DNI. de la persona sol·licitant.
  • -Certificat de la pensió de jubilació o per qualsevol altre concepte, del sol·licitant i del cònjuge, si es el  cas.
  • -Informe social del sol·licitant, segons model normalitzat.
  • -Informe mèdic del sol·licitant, facilitat pel seu facultatiu.
  • -Declaració responsable, segons model normalitzat.
  • -Certificat de minusvalidesa, si és el cas.

 TERMINI:

Durant tot l’any.

Enllaços

.