Protecció de dades

La visita als portals institucionals de la Mancomunitat s’efectua en forma anònima.

Només per a poder accedir a algun dels servicis de la web que disposen de gestió o tràmit específic els usuaris hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servici sol·licitat.

Estes dades s’incorporaran als corresponents fitxers de la Mancomunitat i seran tractats de conformitat amb la regulació establida per la Llei Orgànica 15/1.999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la resta de disposicions d’aplicació.

Les dades demanats únicament seran objecte de cessió, si és el cas, previ consentiment de l’interessat o d’acord amb el que preveu l’Esmentada Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les persones, les dades personals de les quals consten en un fitxer de la Mancomunitat, podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en la forma prevista en la Llei, davant de l’órgan responsable del fitxer.